Αυτή είναι η νέα συλλογική σύμβαση ξενοδοχοϋπαλλήλων, μειωμένες αποδοχές κατά 15%

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ 2012

 
“Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας”

Σήμερα την 13 Ιουλίου 2012 στα γραφεία του Ο.Μ.Ε.Δ. που βρίσκονται στην Αθήνα (Πλατεία Βικτωρίας αρ.7) ενώπιον της Μεσολαβητού Αθηνάς Κ. Μαλαγαρδή οι υπογράφοντες:
1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τους κ.κ. Παναγιώτη Προύτζο, Πρόεδρο, Παναγιώτη Κούκο, Γενικό Γραμματέα και Παναγιώτη – Μάριο Χονδρό, Μέλος της Ομοσπονδίας.
2. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.), νόμιμα εκπροσωπούμενη από τους κ.κ. Γιάννη Ρέτσο, Πρόεδρο, Αριστοτέλη Θωμόπουλο Α’ Αντιπρόεδρο, Ανδρέα Μεταξά, Β’ Αντιπρόεδρο και Ανδρέα Φιορεντίνο, Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν την κατάρτιση της παρούσας εθνικής κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής

Άρθρο 1 
Πεδίο Εφαρμογής 

Με την παρούσα συλλογική ρύθμιση καθορίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας και οι εν γένει σχέσεις των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν σε αστικά κέντρα, σε τόπους θερινών διαμονών, σε λουτροπόλεις και σε αρχαιολογικούς τόπους όλης της χώρας, με τη μορφή του ξενοδοχείου, ξενώνα οικοτροφείου, επιχείρησης επιπλωμένων διαμερισμάτων, επιχειρήσεις θέρετρων από τουριστικούς οικίσκους (μπάγκαλόους), μοτέλ, τουριστικού περιπτέρου και κέντρου παραθερισμού διακοπών και κάμπινγκ.

Άρθρο 2 
Κατηγορίες μισθωτών 

Οι μισθωτοί στους οποίους αφορά η παρούσα σύμβαση αποκαλούνται ξενοδοχουπάλληλοι και κατατάσσονται σύμφωνα με την ειδικότητά τους και ανεξαρτήτως φύλου, στις εξής τέσσερις (4) κατηγορίες: Κατηγορία Α: Υπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ), μαιτρ, υπομαίτρ (ή κάπταιν), θυρωρός Α, νυχτοθυρωρός Α, μπουφετζής Α, προϊστάμενος υπνοδωματίων και κοινοχρήστων χώρων και μάγειρας Α. Κατηγορία Β: Προϊστάμενος πλυντηρίου και λινοθήκης, βοηθός υποδοχής, θυρωρός Β, σερβιτόρος τραπεζαρίας – σαλονιού ή ορόφων θαλαμηπόλος), μπάρμαν ή μπάρμεϊντ, ασημοκέρης και μάγειρας Β. Επίσης με την προϋπόθεση ότι θα προτιμήσουν την παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, οι τηλεφωνητές, οι ελεγκτές ή ταμπλίστες και οι μαϊνκουραντιέ. Κατηγορία Γ: Βοηθός σερβιτόρου, οροφοκόμος (βαλές), θυρωρός υπηρεσίας, βοηθός θυρωρείου ή μπουφέ ή εστιατορίου ή μπαρ ή λινοθήκης, γκρουμ, ντόρμαν ή εξωτερικός θυρωρός, λινοθηκάριος και βουτηριέρης, εφόσον δεν καλύπτονται από άλλη συλλογική σύμβαση ή διαιτητική απόφαση μάγειρας Γ και καμαριέρης – α. Κατηγορία Δ: Πλύντρια, σιδερώτρια, καθαρίστρια κοινόχρηστων χώρων, μοδίστρα, μανταρίστρα, λαντζέρης, λουτρονόμος, προίστάμενος και βοηθός ιατρείου.

Άρθρο 3 
Βασικοί μηνιαίοι μισθοί και ημερομίσθια 

α. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα όπως έχουν διαμορφωθεί με την από 22-7-2010 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης: 21/6-8-2010), καθορίζονται για την περίοδο από 01-07-2012 έως 31-12- 2013 ως εξής: • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: 821,96 ευρώ • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: 804,62 ευρώ • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: 788,69 ευρώ • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ: 753,69 ευρώ β. Το ημερομίσθιο των εκτάκτως προσλαμβανομένων διαμορφώνεται ως εξής: • για τους σερβιτόρους σε 62,50 ευρώ • για τους βοηθούς σερβιτόρων σε 54,50 ευρώ. Σημειώνεται ότι το παραπάνω ημερομίσθιο καταβάλλεται στους δικαιούχους για απασχόλησή τους μέχρι 8 ωρών και συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτό οι προσαυξήσεις για τυχόν εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές καθώς και για εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες.

Άρθρο 4 
Διατήρηση διατάξεων – Αρχή ευνοϊκότερης Ρύθμισης 

α. Όροι προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων (ΣΣΕ, ΔΑ) που δεν καταργούνται ή τροποποιούνται ρητά με την παρούσα ή δεν αντίκεινται στους όρους της, διατηρούνται σε ισχύ.
β. Ευνοικότεροι όροι αμοιβής και εργασίας που προβλέπονται από ατομική σύμβαση, νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές ρυθμίσεις, Κανονισμούς Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 5 
Έναρξη Ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 01.07.2012 και λήγει την 31.12.2013.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΟΕΕΥΤΕ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΥΤΖΟΣ Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ Γεν. Γραμματέας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΟΝΔΡΟΣ Μέλος
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΠΟΞ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΤΣΟΣ Πρόεδρος
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Α’ Αντιπρόεδρος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Β’ Αντιπρόεδρος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΟΣ Γεν. Γραμματέας

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

Το παρόν προσαρτάται στην παρούσα ΣΣΕ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας» και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ
Μισθωτοί, των οποίων η εργασιακή σχέση με τον υπόχρεο εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την καταβολή πλήρων επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα, δικαιούνται:
Α) για επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε δεκαεννιά μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης και
Β) για επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε οκτώ μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγματι καταβαλλομένων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεαι από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νομιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή επαναλαμβάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Τακτικές αποδοχές αποτελούν, μεταξύ άλλων το επίδομα αδείας, η αμοιβή για τακτική νομιμη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριμ παραγωγικότητας, όταν χορηγούνται κατ’ επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήματα κλπ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν και ενσωματώνονται στην παρούσα οι διατάξεις του Ν. 1082/1980, της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) 19040/1981 (Οικονομικών και Εργασίας) (ΦΕΚ Β 742), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 2006743/538/0022/1991 (ΦΕΚ Β 170), της ΥΑ 19344/1980 (ΦΕΚ Β 1298) όπως συμπληρώθηκε από την ΥΑ 11520/1995 (ΦΕΚ Β 374) και της ΥΑ 18796/1989 (ΦΕΚ Β 21), σχετικά με τους όρους, το χρόνο καταβολής, το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού των επιδομάτων εορτών στους μισθωτούς όλης της Χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου καθώς και σε ειδικές κατηγορίες μισθωτών.

Η προηγούμενη σύμβαση            

                                               
Η προηγούμενη σύμβαση είχε ως εξής:

Σήμερα στις 22.7.2010 στα γραφεία του ΟΜΕΔ που βρίσκονται στην Αθήνα (Πλατεία Βικτωρίας 7) ενώπιον του μεσολαβητή Χρήστου Α. Ιωάννου, οι υπογράφοντες:
1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Λεωνίδα Καραθανάση, πρόεδρο, Παναγιώτη Προύτζο, γενικό γραμματέα, Ευάγγελο Πολύζο, μέλος του Δ.Σ. και Μιχαήλ Λαζαρίδη, οργανωτικό γραμματέα και
2. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ), νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Ανδρέα Ανδρεάδη, πρόεδρο, Αριστοτέλη Θωμόπουλο, αντιπρόεδρο και Σπυρίδωνα Γαλιατσάτο, γενικό γραμματέα,
συμφώνησαν την κατάρτιση της παρούσας Εθνικής Κλαδικής Σ.Σ.Ε., το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

Άρθρο 1
Αντικείμενο – Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα συλλογική ρύθμιση καθορίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας και οι εν γένει σχέσεις των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν σε αστικά κέντρα, σε τόπους θερινών διαμονών, σε λουτροπόλεις και σε αρχαιολογικούς τόπους όλης της χώρας, με τη μορφή του ξενοδοχείου, ξενώνα οικοτροφείου, επιχείρησης επιπλωμένων διαμερισμάτων, επιχείρησης θερέτρων από τουριστικούς οικίσκους (μπανγκαλόους), μοτέλ, τουριστικού περιπτέρου και κέντρου παραθερισμού – διακοπών και κάμπινγκ.

Άρθρο 2
Κατηγορίες μισθωτών

Οι μισθωτοί στους οποίους αφορά η παρούσα σύμβαση, αποκαλούνται ξενοδοχοϋπάλληλοι και κατατάσσονται, σύμφωνα με την ειδικότητά τους και ανεξαρτήτως φύλου, στις εξής τέσσερις (4) κατηγορίες:
Κατηγορία Α’: Υπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ), μαιτρ, υπομαίτρ (ή κάπταιν), θυρωρός Α’, νυχτοθυρωρός Α’, μπουφετζής Α’, προϊστάμενος υπνοδωματίων και κοινόχρηστων χώρων και μάγειρας Α’.
Κατηγορία Β’: Προϊστάμενος πλυντηρίου και λινοθήκης, βοηθός υποδοχής, θυρωρός Β’, σερβιτόρος τραπεζαρίας – σαλονιού ή ορόφων (θαλαμηπόλος), μπάρμαν ή μπαρμέιντ, ασημοκέρης και μάγειρας Β’.
Επίσης, με την προϋπόθεση ότι θα προτιμήσουν την παρούσα Σ.Σ.Ε., οι τηλεφωνητές, οι ελεγκτές ή ταμπλίστες και οι μαϊνκουραντιέ.
Κατηγορία Γ’: Βοηθός σερβιτόρου, οροφοκόμος (βαλές), θυρωρός υπηρεσίας, βοηθός θυρωρείου ή μπουφέ ή εστιατορίου ή μπαρ ή λινοθήκης, γκρουμ, ντόρμαν ή εξωτερικός θυρωρός, λινοθηκάριος και βουτηριέρης, εφόσον δεν καλύπτονται από άλλη συλλογική σύμβαση ή Δ.Α., μάγειρας Γ’ και καμαριέρης-α.
Κατηγορία Δ’: Πλύντρια, σιδερώτρια, καθαρίστρια κοινόχρηστων χώρων, μοδίστρα, μανταρίστρα, λαντζέρης, λουτρονόμος, προϊστάμενος και βοηθός ιατρείου.

Άρθρο 3
Βασικοί μηνιαίοι μισθοί και ημερομίσθια

3.1. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2009, σύμφωνα με την από 26.5.2008 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 33/10.6.2008), παραμένουν σταθεροί για την περίοδο 1.1.2010 έως 31.12.2010 ως εξής:
Κατηγορία Α’: 947,96 ευρώ
Κατηγορία Β’: 927,96 ευρώ
Κατηγορία Γ’: 909,57 ευρώ
Κατηγορία Δ’: 869,22 ευρώ
3.2. Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί αυξάνονται από 1.1.2011 κατά ποσοστό 1% και διαμορφώνονται ως εξής:
Κατηγορία Α’: 957,44 ευρώ
Κατηγορία Β’: 937,24 ευρώ
Κατηγορία Γ’: 918,67 ευρώ
Κατηγορία Δ’: 877,91 ευρώ
3.3. Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2011, αυξάνονται περαιτέρω από 1.1.2012 κατά ποσοστό 1% και διαμορφώνονται ως εξής:
Κατηγορία Α’: 967,01 ευρώ
Κατηγορία Β’: 946,61 ευρώ
Κατηγορία Γ’: 927,86 ευρώ
Κατηγορία Δ’: 886,69 ευρώ
3.4. Κατά το ίδιο ποσοστό και κατά τις ίδιες πιο πάνω ημερομηνίες αυξάνεται και το ημερομίσθιο των εκτάκτως προσλαμβανόμενων και διαμορφώνεται ως εξής:
α) Από 1.1.2010 έως 31.12.2010 το ημερομίσθιο παραμένει σταθερό:
– Για τους σερβιτόρους σε 68,10 ευρώ.
– Για τους βοηθούς σερβιτόρων σε 59,57 ευρώ.
β) Από 1.1.2011 έως 31.12.2011
– Για τους σερβιτόρους σε 68,78 ευρώ.
– Για τους βοηθούς σερβιτόρων σε 60,17 ευρώ.
γ) Από 1.1.2012
– Για τους σερβιτόρους σε 69,47 ευρώ.
– Για τους βοηθούς σερβιτόρων σε 60,77 ευρώ.
Σημειώνεται ότι το παραπάνω ημερομίσθιο καταβάλλεται στους δικαιούχους για απασχόλησή τους μέχρι οκτώ (8) ωρών και συμπεριλαμβάνονται σε αυτό οι προσαυξήσεις για τυχόν εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές, καθώς και για εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες.

Άρθρο 4
Επίδομα προϋπηρεσίας

Το χορηγούμενο επίδομα προϋπηρεσίας αυξάνεται κατά το ποσοστό και κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας και διαμορφώνεται ως εξής:
α) από 1.1.2010 μέχρι 31.12.2010 παραμένει σταθερό στο ποσό των 5,49 ευρώ.
β) Από 1.1.2011 αυξάνεται κατά ποσοστό 1% και διαμορφώνεται σε 5,54 ευρώ.
γ) Όπως θα έχει διαμορφωθεί την 31.12.2011, αυξάνεται περαιτέρω από 1.1.2012 κατά ποσοστό 1% και διαμορφώνεται σε 5,60 ευρώ.

Άρθρο 5

5.1. Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο, εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε καθ’ όλη τη χρονική περίοδο, για μεν την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30ή Απριλίου, για δε την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν (1) μηναίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
Το επίδομα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε μισό (1/2) μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε δεκαπέντε (15) ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδομάτων περιλαμβάνονται στο προσάρτημα της παρούσας συλλογικής σύμβασης.
Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, Σ.Σ.Ε., Δ.Α., κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδομάτων αυτών, υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.
5.2. Ο μισθωτός που θεμελιώνει δικαίωμα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή σε χρήμα, δικαιούται να λάβει και το επίδομα αδείας, το οποίο αποτελεί τακτικές αποδοχές του, υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και οι αποδοχές αδείας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες με αυτές.
Το επίδομα αδείας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές δεκαπέντε (15) ημερών γι’ αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και δεκατριών (13) ημερών γι’ αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή και με άλλον τρόπο.
Το αντίστοιχο επίδομα αδείας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας αναψυχής ή τμήματος αυτής μαζί με τις αποδοχές αδείας.
Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, Σ.Σ.Ε., Δ.Α., κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής του επιδόματος αδείας, υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.
Το άρθρο 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 1996-1997 (Π.Κ.: 9/3.4.1996) για τη χορήγηση του επιδόματος αδείας σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας, εξακολουθεί να ισχύει, διαγραφομένων των λέξεων «πριν ο μισθωτός συμπληρώσει παρά τω αυτώ εργοδότη δωδεκάμηνον συνεχή απασχόλησιν», λόγω της μεταγενέστερης τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας.

Άρθρο 6
Λοιπές ρυθμίσεις

Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, Δ.Α., εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας. Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι των προηγούμενων Σ.Σ.Ε. και Δ.Α., εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2010.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2010, 2011 και 2012 «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας» και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
Ειδικοί όροι καταβολής επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα
Μισθωτοί των οποίων η εργασιακή σχέση με τον υπόχρεο εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την καταβολή πλήρων επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα, δικαιούνται:
α) για επίδομα εορτών Χριστουγέννων, ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο (2) ημερομίσθια, ανάλογα με τον συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε δεκαεννέα (19) ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης και
β) για επίδομα εορτών Πάσχα, ποσό ίσο με το 1/15 του μισού (1/2) μηνιαίου μισθού ή ένα (1) ημερομίσθιο, ανάλογα με τον συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε οκτώ (8) ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.
Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή επαναλαμβάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Τακτικές αποδοχές αποτελούν, μεταξύ άλλων, το επίδομα αδείας, η αμοιβή για τακτική νόμιμη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριμ παραγωγικότητας, όταν χορηγούνται κατ’ επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήματα κ.λπ.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν και ενσωματώνονται στην παρούσα οι διατάξεις του Ν.1082/1980, της απόφασης 19040/1981 (ΦΕΚ 742/Β’) των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας, όπως τροποποιήθηκε από την υπουργική απόφαση 2006743/538/0022/1991 (ΦΕΚ 170/Β’), της υπουργικής απόφασης 19344/1980 (ΦΕΚ 1298/Β’), όπως συμπληρώθηκε από την υπουργική απόφαση 11520/1995 (ΦΕΚ 374/Β’) και της υπουργικής απόφασης 18796/1989 (ΦΕΚ 21/Β’), σχετικά με τους όρους, τον χρόνο καταβολής, το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού των επιδομάτων εορτών στους μισθωτούς όλης της χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καθώς και σε ειδικές κατηγορίες μισθωτών.

Η χαρά των εργοδοτών είναι απερίγραπτη !! Η κόρη του αρχιμαφιόζου Κεφαλογιάννη πρακτικά αυτό μόνο έχει αναλάβει να διεκπεραιώσει στην τωρινή κυβέρνηση. Θαυμάστε τι γράφουν εκεί στο ΔΟΛ:

Σε σχετική ανακοίνωσή της, η Ένωση Ξενοδόχων χαρακτηρίζει την συμφωνία «εξέλιξη κομβικής σημασίας για την πορεία του ξενοδοχειακού κλάδου τη φετινή και την επόμενη περίοδο, αλλά και του τουρισμού εν γένει».Η συμφωνία, αναφέρει, «είναι προσαρμοσμένη στις περιστάσεις και στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην εθνική οικονομία», λέγοντας πως κινείται στους άξονες «επιβίωσης των επιχειρήσεων σε ένα συνεχώς επιδεινούμενο περιβάλλον ύφεσης, διατήρησης ή και αύξησης των θέσεων εργασίας στα ξενοδοχεία όλης της χώρας επίτευξης εργασιακής ειρήνης, μέσα σε ένα πολύ εύθραυστο κοινωνικό περιβάλλον, η συνοχή του οποίου δοκιμάζεται καθημερινά».

Η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, χαρακτηρίζει θετική εξέλιξη την υπογραφή της νέας συλλογικής σύμβασης και τονίζει ότι είναι κομβικής σημασίας για την πορεία του ξενοδοχειακού κλάδου τη φετινή και την επόμενη περίοδο, αλλά και του τουρισμού γενικότερα.

Υπογραμμίζει ότι εξασφαλίζει την επίτευξη εργασιακής ειρήνης, μέσα σε ένα εύθραυστο κοινωνικό περιβάλλον, που είναι απολύτως απαραίτητη στην προσπάθεια ομαλοποίησης της κατάστασης στον τουρισμό.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: